Vurderingstips 6: Bruke felles tankeskriving

For å kunne justere undervisningen til elevenes behov kan det være lurt å starte et tema med felles tankeskriving. Dette kan skje gjennom at hver elev får tenkeskrive og eventuelt dele i fellesskap. Man kan også lage et felles tankekart på tavla eller elektronisk.
Å tenkeskrive eller lage felles tankekart er en god metode for å aktivere elevenes forkunnskaper, samtidig som læreren får oversikt over hva elevene kan fra før slik at man kan justere undervisningen til elevenes behov.

Man kan også bruke tenkeskriving eller tankekart som en veiviser underveis – be elevene lage et tankekart om emnet som leveres inn. En rask måte å få oversikt over elevenes kunnskap.

På nettsiden http://www.padlet.com kan man enkelt lage sin egen tavle der alle kan skrive inn hva man vet, hva man vil lære, legge ut linker osv. Denne kan man også integrere som web 2.0-innhold på It’s Learning.

Skrivesenteret har laget en sak om tankekart: Her

# tenkeskrive – å skrive ned alt man tenker om emnet. Bruk en avgrenset tid, og skriv kontinuerlig. Noter alt man kommer på om emnet, og gjerne andre tanker i tillegg.

Vurderingstips 5: Gi muligheter til å bruke tilbakemeldingene du gir

En erfaring jeg har gjort meg er at det er en fordel om tilbake-/fremovermeldinger er såpass generelle at de kan tas i bruk med en gang, uavhengig av hva som er neste emne på planen. Når elevene ser at de kan ta til seg tilbakemeldingen og ha nytte av den med en gang, fungerer den ofte bedre enn om den kan brukes lengre inn i fremtiden.
Når man har valgt å ha en presentasjon som vurderingsform kan denne med fordel etterfølges av en ny presentasjon (eller en annen form der tilbakemeldingen har umiddelbar nytte).

Et eksempel på fremovermelding til en elev som har levert inn en oppgave kan være:

For å øke kompetansen din i faget bør du jobbe videre med å finne flere eksempler. Å ta med flere eksempler når du forklarer et fenomen gjør at du i større grad får vist at du forstår innholdet.

Et annet eksempel kan være:

For å få frem kompetansen din i faget bedre bør du jobbe med å fylle ut svarene dine mer. Sørg for å få med alt du tenker er relevant informasjon i svarene. Hvis du er i tvil om informasjonen er relevant bør du vurdere å ta den med likevel. Da kan du få vist større forståelse og oversikt over temaet.

Plan for – og eksempel på vurdering

Dette dokumentet viser et eksempel på hvordan man kan koble sammen kompetansemål, læringsmål, kjennetegn på kompetanse og vurdering av en elev.

Har forsøkt å vurdere elevens innlevering etter læringsmålene med basis i «kjennetegn på kompetanse», og lagt ved vurderingen til eleven. Elevens svartekst er ikke inkludert, da denne ikke er nødvendig for å forstå eksempelet.

Håper dette kan være til nytte i vurderingsarbeidet 🙂

Plan for og eksempel på vurdering

Vurderingstips 4: Sjekkliste

Enten ved oppstart av et tema, eller etter at undervisningen har pågått en periode, kan det være en god ide både for læreren og eleven å bruke en sjekkliste. Med denne kan eleven få oversikt over hva man kan og hva man bør jobbe mer med, og læreren kan få en oversikt over elevens og klassens behov slik at man kan justere undervisningen.

En sjekkliste er oversiktlig å forholde seg til for eleven. For læreren kan den fungere forpliktende for undervisningen. Hvis sjekklisten er laget på forhånd og samsvarer med læringsmålene for temaet, vil den være en rettesnor for læreren i undervisningen på vei mot målene.

Her er et eksempel på en sjekkliste: Midtøsten_sjekkliste

Vurderingstips 3: To stjerner og et ønske

Det kan være lurt å ha fokus på hva elevene har lært eller mestret, og bygge videre på dette. Gjennom å gi positive tilbakemelding anerkjenner man elevens mestring, samtidig som man kan gi eleven en konstruktiv tilbakemelding på noe som kan bli bedre.

«To stjerner og et ønske» er en vurderingsform som gir eleven to positive tilbakemeldinger og ett tips til forbedring. Denne metoden kan brukes som tilbakemelding fra lærer, eller til elevenes hverandrevurdering. Da vil elevene få trening i å se hva som er positive sider ved en tekst/besvarelse/oppgave, samtidig som de kan gi en konkret tilbakemelding til en medelev.

Tilbakemeldingene bør fokusere på læringsmålene for oppgaven slik at læreren/elevene tar utgangspunkt i disse i vurderingen, og kan gi tilbakemelding på måloppnåelsen.

Et eksempel på «to stjerner og et ønske»

stjerne Overskriften din er relevant for innholdet i artikkelen

stjerne Oppgaven inneholder flere kildehenvisninger

utropstegn Bruk flere eksempler slik at du viser at du forstår innholdet i begreper du bruker

Vurderingstips 2: 3,2,1-skjema

Et 3,2,1-skjema er en metode for egenvurdering. Nyttig å bruke for å få tilbakemelding fra elevene på hva de forstår, hva de synes er vanskelig og hva de vil lære mer om.
Elevene får også reflektere rundt hva de har lært, og hva som er vanskelig. De får også trening i å vurdere sin egen læring og læringsprosess.

Et 3,2,1-skjema kan se slik ut
(modifisert utgave basert på Trude Slemmens versjon i boka «Vurdering for læring i klasserommet):

Vurder deg selv:Tre viktige ting jeg har lært:

1

2

3

Hvorfor synes du det er viktig å lære dette?

To ting jeg synes var vanskelig:

1

2

Spør læreren eller en læringsvenn om hjelp!

En ting jeg vil lære mer om:

1

Hvordan kan du lære mer om dette?

Vurderingstips 1: Utgangsbillett

Når man tenker vurdering for læring er elevenes vurdering av undervisningen – og lærerens vurdering av elevenes utbytte viktig for å justere undervisningen underveis.
Hvis elevene ikke har lært det man har forventet – eller kanskje veldig mange er klare for å gå videre – må man tilpasse undervisningen til dette.

Utgangsbillett fungerer som en kort tilbakemelding på hva elevene har lært eller hvordan de vurderer undervisningen. Gjennom å svare på noen små spørsmål på slutten av en økt får man en pekepinn.
Gi elevene en lapp (eller en elektronisk spørreundersøkelse) der de svarer kort på noen spørsmål til slutt i økta.

Eksempler på spørsmål til en utgangsbillett kan være:
– Hvilket år skjedde det?
– Nevn tre viktige navn
– Hvorfor var det viktig at…?
– Hva var det du ikke forsto fra denne timen?
– Regn ut dette stykket.

Bjørn Helge Græsli har også skrevet om utgangsbillett på sin blogg:  Her

Et gjennomsiktig undervisningsopplegg

Jeg liker å ha planen for et tema klart før undervisningen starter. På forhånd prøver jeg å ha på plass

– kompetansemål
– læringsmål
– vurderingsform og innhold
– grovplan for undervisningen med innhold, lenker, dokumenter osv.

Fordeler:

– Elevene vet hvilke mål det jobbes med og hvordan de skal vurderes
– Hva som skal vurderes (og hvordan) er klart
– Undervisningen rettes mer mot målene og mot det som skal vurderes
– Vurderingen er rettet mot målene

Utfordringer:
– Vanskelig å vite hvor mye tid man får
– Undervisningen må tilpasses til elevgruppen underveis
– Krever en del planlegging og arbeid i forkant

Her kommer et eksempel på et undervisningsopplegg fra RLE på 10.trinn – Kulturarv. (mangler grovplan for timene)Kulturarv_eksempel

Og her er et eksempel fra ____________ (kommer i desember)