Kronikk om vurderingspraksis

Anbefaler Bjørn Helge Græsli og Camilla G Hagevolds kronikk på http://www.nrk.no/ytring, med gode refleksjoner rundt vurderingspraksis og karakterer.

http://www.nrk.no/ytring/hva-skal-vi-med-karakterer_-1.12228504

Reklamer

Interessante erfaringer rundt karakterer i skolen

Denne danske artikkelen fra avisen Information har sett på karakterfrie skoler i Danmark, og intervjuet lærere ved skolene. Interessant lesning med mye gjenkjennbart fra norsk skole:

http://www.information.dk/522456#kommentarer

Hvordan vurdere effektivt?

Med effektiv vurdering mener jeg vurdering som er nyttig for eleven og som innebærer et fornuftig forhold mellom brukt tid og effekt for læreren.

Mange lærere bruker mye tid, for mye vil kanskje noen si, på å vurdere elevene – muntlig og skriftlig. Spesielt når elevene får skriftlige tilbakemeldinger har mange opplevd at elevene sjekker resultater, og kaster vurderingen (gjerne uten å lese den). Kjedelig for læreren som har brukt timevis på å vurdere elevene og uheldig for elevene som ikke nyttiggjør seg av tilbakemeldingene de får. Da kan man si at vurderingen ikke har oppfylt sin misjon.

Mer om karakterer og effekt av dette i underveisvurderingen skriver jeg om i et annet blogginnlegg.

Målet med vurderingen: Vurderingene elevene får skal fungere som en analyse av hvor man er nå, og hvordan man kan komme videre (øke kompetansen). Samtidig skal den fungere som en dokumentasjon ovenfor lærer, elev og foresatte. En vurdering trenger ikke å rangere eleven (gi karakter), men må gi eleven tydelige «vekstpunkter» slik at eleven kan øke sin kompetanse i faget.

Hvordan kan vurderingen bli mer effektiv for eleven?

For at vurderingen skal være effektiv for eleven, bør noen punkter være oppfylt:

  • Vurderingen bør komme så raskt som mulig (slik at eleven opplever den relevant for det videre arbeidet og får se nytten av arbeidet som er gjort)
  • Eleven må oppleve mestring (vurderingen har fokus på hva eleven har fått til, og hvordan man kan bygge videre på dette)
  • Eleven må forstå vurderingen (språket må tilpasses leseren mottageren og mengden tilbakemelding må tilpasses)
  • Eleven må kunne nyttiggjøre seg vurderingen (vurderingen må peke fremover, og gi konkrete tips til videre arbeid for økt kompetanse. Et tips er å gjøre tilbakemeldingen generell nok til at eleven kan bruke den på andre emner og fag)

Hvordan kan vurderingen bli mer effektiv for læreren?

  • Bestem hva du vil vurdere (sjekk vurderingskriteriene)
  • Gi kun tilbakemelding på vurderingskriteriene (ha fokus på få elementer)
  • Gi generelle tilbakemeldinger, der eleven selv finner forbedringspunkter (f.eks. kan eleven få en tilbakemelding på bruk av og/å i en tekst, få utdelt et regelark og selv gjennomgå teksten)

Leif Harboe har skrevet på sin blogg om effektiv vurdering for læreren:

http://leifh.blogspot.no/2009/05/rette-effektivt.html

Her er noen praksiseksempler:

Eksempel 1:

Lærer ser igjennom elevenes arbeider, markerer i teksten hvor eleven har gjort et godt arbeid, og ber eleven selv forklare hva som er bra her i forhold til vurderingskriteriene.

Det samme kan man gjøre der man mener teksten/oppgaven kan forbedres. Marker hvor, og be eleven finne ut hva som kan bli bedre her.

Eksempel 2:

Lærer og elever lager sammen et vurderingsskjema ut fra vurderingskriteriene. Elevene vurderer hverandres arbeid (f.eks. fremføringer) etter vurderingsskjemaet, og gir hverandre tilbakemelding.

Eksempel 3:

Lærer utarbeider en sjekkliste for hva som kreves av et arbeid. Elevene arbeider en periode, og bruker deretter sjekklisten for å kontrollere at man er på rett vei i arbeidet. Elevene arbeider videre, og leverer til en gitt frist. Lærer bruker sjekklisten for å vurdere arbeidet, eller elevene vurderer seg selv og andre ved hjelp av sjekklisten.

Knut Roar Engh har uttalt seg til forskning.no om egenvurdering: http://forskning.no/barn-og-ungdom-pedagogiske-fag-skole-og-utdanning/2009/03/la-elevene-vurdere-seg-selv

Tips til karakterfri underveisvurdering

Ut fra egne erfaringer har jeg noen tips til andre som vil endre sin vurderingspraksis:

– Begrunne metodevalget overfor elevene

Elevene forventer å få karaktervurdering, som er en innarbeidet praksis i ungdomsskolen. Mange har også sett frem til karakterer, og mange har en ytre motivasjon. Å informere elevene om opplegget og grunnlaget for dette gir elevene større forståelse til gjennomføringen. Elevene bør få informasjon så tidlig som mulig om opplegget. Elevene bør også få informasjon om at de får karakter hvert halvår, og at denne karakteren vil kunne gi et mer realistisk bilde av elevens kompetanse enn en enkelt prøve e.l.

– Sikre at elevene kjenner til eget nivå

Elevene har formelt sett kun krav på karaktervurdering hvert halvår, men det er viktig at elevene får forståelse for hvilket nivå de ligger på, slik at ikke terminkarakteren kommer som en overraskelse.

– Tydelige og grundige tilbakemeldinger – muntlig og skriftlig

Gjennom gode tilbakemeldinger sikrer man at elevene vet hva de mestrer, og hva de må jobbe videre med for å øke kompetansen sin i faget. Gjennom å både gi muntlige og skriftlige tilbakemeldinger sikrer man at elevene får oversikt over dette. Større fokus på dette er jo nettopp et av hovedmålene med karakterfri underveisvurdering.

– Få foresatte med på laget

På samme måte som med elevene vil det være en fordel å informere de foresatte tidlig, slik at de har nødvendig informasjon om og forståelse for karakterfri underveisvurdering.
Det kan også være lurt å være åpen for at foresatte kan ta kontakt hvis de har spørsmål til opplegget.

– Ha støtte fra skolens ledelse

Å ha støtte fra ledelsen er en trygghet for læreren i sine pedagogiske valg. Det er også en fordel at ledelsen ved skolen er informert, slik at de er forberedt hvis foresatte og elever har spørsmål. For meg har det vært godt å ha støtte for å gjøre pedagogiske grep i vurderingsarbeidet.