Integrering av underveisvurdering i et undervisningsemne

Her har jeg skissert en plan for hvordan man kan tenke underveisvurdering gjennom et tema som strekker seg over noen uker. Underveisvurderingen foregår gjennom formelle og uformelle vurderingssituasjoner, i tillegg til muntlig veiledning underveis. Noen av vurderingsmetodene kan man gjerne bruke som lekse (f.eks. egenvurdering og sjekkliste)

Tema: Den kalde krigen

Læringsmål:

Jeg kan

 • Vise oversikt over de viktigste historiske hendelsene
 • Fortelle om årsaker og virkninger av ulike hendelser
 • Trekke linjer fra den kalde krigen og frem til i dag
 • Skille mellom de ulike ideologiene og reflektere rundt fordeler og ulemper med dem
 • Presentere en viktig hendelse ved hjelp av ulike kilder og med bruk av forskjellige faguttrykk

Grovplan for timene, med vurderingssituasjoner

Time 1: Oppstart, gjennomgang av plan/mål/vurdering. Hva vet elevene fra før? Repetisjon fra verdenskrigene og ideologiene.
Time 2: Starten på den kalde krigen, delingen av Berlin, jernteppet. Vurdering: Tommelmetoden
Time 3: Koreakrigen, fokus på årsak-virkning.
Vurdering: Utgangsbillett
Time 4: Vietnamkrigen, fokus på årsak-virkning og medias nye rolle.
Time 5: Repetisjons-Kahoot + Tabukort (begrepstrening)
Time 6: Berlinmuren.
Vurdering: Egenvurdering på ITSL (spørsmål om egen innsats, utbytte av undervisningen, tips til forbedring av undervisningen)
Time 7: Cubakrisen, fokus på årsak-virkning og begreper (f.eks blokade, doktrine)
Time 8: Avslutningen av den kalde krigen
Time 9: Avslutningen av den kalde krigen, med fokus på verden i dag (Afghanistan, terror, Russland under Putin.
Vurdering: Sjekkliste
Time 10: Vurdering: Muntlig gruppeprøve + jobbing med filmpresentasjon
Time 11: Vurdering: Muntlig gruppeprøve + jobbing med filmpresentasjon. Muntlig veiledning underveis i filmproduksjonen.

I etterkant: Vurdering: Skriftlig oppsummering av muntlig gruppeprøve og filmpresentasjonLegges ut på læringsplattformen. Elevene får i lekse å lese vurderingene og stille spørsmål hvis noe er uklart. Alternativ: Kort samtale med hver enkelt om tilbakemeldingen.

Vurderingstips 15: La læringsmål og vurdering naturlig henge sammen

Når man skal undervise i et tema bør man sette opp noen læringsmål basert på kompetansemålene i faget (eller fagene). Kompetansemålene er ofte kompliserte og overordnede, og derfor bryter man ofte kompetansemålene ned til læringsmål for en kortere eller lengre periode.

Læringsmålene bør være konkrete, og enkle å forstå for elevene. Gjennom undervisningen bør man stadig vende tilbake til læringsmålene, både for å minne seg selv og elevene på målene og sørge for at undervisningen er rettet mot målene.

Elevene vurderes ut fra læringsmålene. Hvis man ønsker å vurdere elevene gjennom en prøve eller en innleveringsoppgave, kan man lage oppgavene på forhånd og presentere disse for elevene. Dette gjør at elevene blir oppmerksomme på hvordan de skal bli vurdert, og kjenner til oppgavene slik at de følger med på at undervisningen og vurderingen henger sammen.

Når man lager oppgaver til en vurderingssituasjon og disse blir presentert for elevene, bør oppgavene være laget slik at man unngår korte faktaspørsmål. Hvis oppgavene blir for konkrete på fakta som årstall, navn osv., vil elevene gjerne pugge disse og miste fokus fra helheten. Ved å lage oppgaver av typen «begrunn, sammenlign, si din mening om, forklar hvorfor eller hvordan» sørger man for at elevene må tenke mer helhetlig. Det blir også mindre grunn til å kun pugge enkelte fakta, og det blir vanskeligere for elevene å jukse. Man kan også legge til rette for at elevene får bruke hjelpemidler som f.eks. lærebok. Svarene på slike oppgaver vil som oftest ikke finnes direkte i læreboka, samtidig som elevene likevel kan ha nytte av boka som hjelpemiddel – både for å sjekke faktainformasjon og som en trygghet for utrygge elever.
Denne typen oppgaver er også mer hensiktsmessig for å måle kompetanse – som ikke det samme som faktakunnskap.

Et eksempel fra samfunnsfag:

Kompetansemål:

Vise korleis hendingar kan framstillast ulikt, og drøfte korleis interesser og ideologi kan prege synet på kva som blir opplevd som fakta og sanning

Skrive samfunnsfaglege tekstar med presis bruk av fagomgrep, grunngjevne konklusjonar og kjeldetilvisingar

Drøfte årsaker til og verknader av sentrale internasjonale konfliktar på 1900- og 2000-talet

Gjere greie for kolonialisme og imperialisme og gje døme på avkolonisering

Læringsmål:

– Jeg kan fortelle om og reflektere rundt årsaker, viktige hendelser og ettervirkninger av den kalde krigen – Jeg kan fortelle om de forskjellige ideologiene under den kalde krigen – Jeg kan vise oversikt over den kalde krigen med hjelp av et kart og en tidslinje.
Prøvespørsmål:

 • Beskriv de viktigste årsakene til den kalde krigen
 • Begrunn hvilken årsak du mener var den viktigste
 • Lag en tidslinje som viser de viktigste hendelsene under den kalde krigen
 • Fortell om en viktig hendelse fra den kalde krigen, og begrunn hvorfor du har valgt denne.
 • Fortell om de viktigste ettervirkningene av den kalde krigen
 • Sammenlign systemene kapitalisme og kommunisme.

Vurderingstips 14: Vurderingsplan

For å sikre at man bruker varierte vurderingsformer gjennom et år anbefaler jeg at man setter opp en vurderingsplan. Denne kan man enten gi elevene, eller ha som sitt eget arbeidsdokument.

Noen ganger vil det være naturlig av ulike årsaker å endre på planen underveis, men uansett vil det være en påminner og en forpliktelse for å sikre variert vurdering.

Eksempel

En vurderingsplan for 10.trinn i RLE kan se slik ut:

Når Emne Vurderingsform Vurdering
Uke 35-39 Valg og verdier Muntlig presentasjon Muntlig + skriftlig tilbakemelding på ITSL
Uke 41-45 Kulturarv Innleveringsoppgaver Skriftlig tilbakemelding på ITSL + egenvurdering
Uke 46-51 Paulusbrevene ITSL-prøve Poengsum + Skriftlig tilbakemelding på ITSL
Uke 2-10 Hellige steder, hellige tekster Innlevering av oppgave og muntlig presentasjon Muntlig + skriftlig tilbakemelding på ITSL
Uke 7 Prøvemuntlig Muntlig presentasjon Muntlig tilbakemelding + egenvurdering
Uke 11-19 Mangfold Gruppediskusjon Muntlig tilbakemelding + skr
Uke 23 Muntlig eksamen Muntlig presentasjon Karakter

Undervisningsdesign

Dette innlegget handler om «undervisningsdesign», og hvordan vurderingsarbeidet kan integreres i en helhetlig plan.

Undervisningsdesign vil si hvordan man planlegger undervisningen sin. En helhetlig plan inneholder mål, delmål, vurderingsformer, vurderingskriterier, aktiviteter og ressurser, som til sammen gir best mulig forutsetning for læring. Når man snakker om undervisningsdesign ser man for seg at læreren planlegger slik at alt henger sammen. Å jobbe på denne måten tror jeg har store fordeler for vurderingspraksisen.

I planleggingsfasen bør man aller først definere hva man ønsker at elevene skal lære. Deretter bør man sette opp ulike delmål elevene skal nå, og planlegge hvordan de skal nå målene. Man bør også ha en ide tidlig om hvordan man skal undersøke om elevene er på vei mot målet, og om de har nådd målet til slutt. Om elevene når målene kan sjekkes ved hjelp av vurderingskriterier som naturlig hører sammen med vurderingsformen.

Når man har en oversikt over mål, delmål og vurderingsform, kan man planlegge aktiviteter og ressurser som tar elevene mot målet. Man bør ut fra målene velge hvilke ressurser man ønsker å ta i bruk (lærebok, nettsider osv.) og hvordan man ønsker at elevene skal jobbe med ressursene.

Jeg har lagt ut noen undervisningsopplegg (se eget punkt i menyen). Oppleggene er lagd før undervisningen starter. Noen fordeler med dette er at man

 • Har oversikt over målene hele veien
 • Undervisningen blir forpliktende for læreren (man har allerede presentert plan, mål og vurdering som må følges opp)
 • Elevene vet hva som skal foregå, hva som forventes og hvordan vurderingen vil gjennomføres
 • Hvis læreren er syk eller borte av andre grunner, har man allerede en ramme å lage et vikaropplegg ut fra

Henning Fjørtoft har en videoforelesning på nett + et blogginnlegg om undervisningsdesign:

http://multimedie.adm.ntnu.no/Mediasite/Play/88cef101d6d4425292c20da5c2ea17051d

http://bestpraksis.blogspot.no/2009/05/undervisningsdesign.html

Wikien for faget NORD6110 Norsk 2.0 ved NTNU er også tilgjengelig:

http://nord6110.wikispaces.com/Undervisningsdesign

Trond Eiliv Hauge har et kort innlegg om undervisningsdesign med litteraturliste på sin blogg:

http://trondeiliv.wordpress.com/design-av-undervisning/

Innspill mottas!

Takk til alle som leser, kommenterer og deler bloggen min med andre!

Innlegget «Noen erfaringer med karakterfri underveisvurdering» ser ut som har interessert mange – ca 300 visninger på tre dager.

Jeg vil gjerne ha tips/innspill på interessante temaer eller problemstillinger. Tar også gjerne i mot interessante linker, litteraturtips eller blogger.

Har fremover tenkt å publisere
– flere eksempler på undervisningsopplegg med integrert vurderingsarbeid
– tanker om underveisvurdering og sluttvurdering i kroppsøving

Kommenter gjerne i denne bloggposten, eller send meg en epost: kjell.evensen@oyer.kommune.no.

«Gjennomsiktig» undervisning

Gjennomsiktig undervisning vil jeg beskrive som undervisning (og vurdering) som er åpent tilgjengelig fra starten av et tema.

At undervisningen og vurderingen er gjennomsiktig, vil si at hva elevene skal lære og hvordan elevenes kompetanse skal vurderes er klart på forhånd, og kan presenteres for elevene ved starten av et tema. Dette medfører en viss planleggingsjobb i forkant, samtidig som rammeverket kan lette planleggingen underveis.

For at elevene skal vite hvordan de blir vurdert, kan eventuelle prøvespørsmål, innleveringsoppgaver eller presentasjonsformer presenteres i oppstarten av et tema, sammen med en oversikt over hvordan læreren vil vurdere elevenes kompetanse.

 

Fordeler

En klar fordel med å ha en gjennomsiktig plan, er at det er forutsigbart for elevene. De vet hva de skal lære, hvordan de skal lære, hvorfor de skal lære dette, og hvordan de blir vurdert.  I tillegg vet de hva som forventes av dem.

En annen fordel er at undervisningen blir mer forpliktende for læreren. Når man først har presentert hvordan man ønsker å gjennomføre et opplegg, vil man lettere holde seg til planen og sørge for at man er på riktig vei mot målet.

Når man har presentert læringsmål og eventuelle prøvespørsmål eller oppgavetekster på forhånd sammen med vurderingskriterier/kjennetegn på kompetanse, vil læreren ofte i større grad undervise mot målene. Dette kan være positivt fordi man som lærer lettere kan «holde kursen» mot målet.

Ulemper

Hvis man i for stor grad har «låst» opplegget før man starter, kan man miste fleksibiliteten som ofte behøves. Kanskje elevene har mer eller mindre kunnskap enn man forutsetter, og da må opplegget justeres underveis.

Hvis man lager oppgaver/prøvespørsmål som er for detalj- eller faktafokuserte, kan man risikere at elevene kun fokuserer på det de vet skal testes, og dermed ikke lærer andre viktige deler av opplegget (jfr. debatten om nasjonale prøver og «teaching the test»)

Praktiske tips

Hvis man har tilgang til en læringsplattform med mulighet for kalender/planleggingsverktøy. IT’s Learning har verktøyet Planlegger, der man kan legge inn en langtidsplan for opplegget, med ressurser og aktiviteter for elevene. Planleggeren er også synlig for foresatte, og foresatte vil dermed få bedre muligheter til å følge med på hva som foregår på skolen.

Eksempler på ulike opplegg jeg har laget finnes på bloggen under «undervisningsopplegg»

Vurderingens hensikt

Vurdering skal være en integrert del av undervisningen, og underveisvurdering skal ha fokus på læring slik at elevene kan komme videre og øke kompetansen sin. Vurderingen vil få konsekvenser for undervisningen både før og etter vurderingssituasjonen.
I praksis bør man tenke igjennom

– Hvilke mål skal vurderes?

– Hva ønsker jeg å oppnå med vurderingen? (se status – vurdere fremgang – kunne gi veiledning)

– Hvordan skal jeg vurdere elevene slik at de best får vist hva de kan?

– Hvordan skal elevene bruke vurderingen videre?

– Hvordan legger jeg opp undervisningen frem til vurderingssituasjonen?

– Hvordan legger jeg opp undervisningen etter vurderingssituasjonen?

Vurderingstips 10: Kombiner muntlig og skriftlig tilbakemelding

Hvilken type tilbakemelding er mest effektiv?

Ofte er det usikkert om elever leser eller tar til seg skriftlige tilbakemeldinger. De skriftlige tilbakemeldingene kan være for kompliserte for eleven å forstå, det kan være vanskeligere å få frem budskapet skriftlig, og det kan være en bøyg for eleven å finne tilbakemeldingen.

Samtidig er det viktig både at eleven forstår tilbakemeldingen, og at underveisvurderingen kan dokumenteres.

En kombinasjon av muntlig og skriftlig kan kanskje være mest effektiv?

Eksempel 1:
Hvis elevene har hatt en muntlig presentasjon, kan de få en muntlig tilbakemelding med en gang (gjerne fra medelever), og læreren kan dokumentere tilbakemeldingen på læringsplattformen i etterkant. Denne kan så tas frem igjen ved neste emne eller fremføring, slik at eleven kan nyttiggjøre seg tilbakemeldingen i senere arbeider.

Eksempel 2:
Hvis elevene har hatt en prøve eller fremføring, kan læreren gi skriftlige tilbakemeldinger. Samtidig kan man organisere seg slik at etter at arbeidet er vurdert, gis elevene tid til å jobbe med egenvurdering, videre jobbing med innleveringen/prøven eller med en skriveoppgave som skal leveres inn. Samtidig kan læreren gå rundt til alle elever og gi dem en muntlig tilbakemelding, eventuelt få bekreftet at de har forstått den skriftlige tilbakemeldingen.

Hvis man velger denne løsningen kan man også få en ekstra mulighet til å vurdere elevene. Har man hatt en prøve eller fremføring, vil man kunne gi elevene muligheten til å levere en innleveringsoppgave også slik at alle får en god mulighet til å vise kompetansen sin. Slik kan man sørge for å få bredere vurderingsgrunnlag.

Vurderingstips 7: La elevene velge vurderingsform

Alle elever har sterke og svake sider. Noen er sterke muntlig, andre skriftlig og andre igjen praktisk. Noen ganger kan kanskje elevene selv velge hvordan de vil vise kompetansen sin?

Gjennom å få velge egen presentasjonsform vil man kunne få brukt sine sterke sider, samtidig som man får en mulighet til å være kreativ i prosessen frem mot et produkt. Hvis elevenes produkter skal vises frem for andre, blir det kanskje også mer spennende og lærerikt for elever som skal høre på (og kanskje delta i hverandrevurdering) å få se ulike presentasjoner av et tema.
Et mål ved presentasjoner i en klasse er naturlig nok at tilhørerne skal sitte igjen med økt kunnskap etter presentasjonene, og ulike presentasjoner vil kunne nå flere av tilhørerne.

En mulighet kan være å la elevene velge selv mellom en prøve og en innleveringsoppgave – slik at alle får vist frem mest mulig av kompetansen sin.

Å la elevene delta i valg av vurderingsform kan gi elevene økt motivasjon for en oppgave, samtidig som kreativiteten stimuleres, man får varierte produkter/presentasjoner og økt mulighet for å få vist frem sin kompetansen.

Vurderingstips 6: Bruke felles tankeskriving

For å kunne justere undervisningen til elevenes behov kan det være lurt å starte et tema med felles tankeskriving. Dette kan skje gjennom at hver elev får tenkeskrive og eventuelt dele i fellesskap. Man kan også lage et felles tankekart på tavla eller elektronisk.
Å tenkeskrive eller lage felles tankekart er en god metode for å aktivere elevenes forkunnskaper, samtidig som læreren får oversikt over hva elevene kan fra før slik at man kan justere undervisningen til elevenes behov.

Man kan også bruke tenkeskriving eller tankekart som en veiviser underveis – be elevene lage et tankekart om emnet som leveres inn. En rask måte å få oversikt over elevenes kunnskap.

På nettsiden http://www.padlet.com kan man enkelt lage sin egen tavle der alle kan skrive inn hva man vet, hva man vil lære, legge ut linker osv. Denne kan man også integrere som web 2.0-innhold på It’s Learning.

Skrivesenteret har laget en sak om tankekart: Her

# tenkeskrive – å skrive ned alt man tenker om emnet. Bruk en avgrenset tid, og skriv kontinuerlig. Noter alt man kommer på om emnet, og gjerne andre tanker i tillegg.