Spørsmål og svar om standpunkt

Noen korte svar på typiske vurderingspørsmål inn mot standpunktvurdering.

 1. Hvis eleven ikke har vært til stede på noen prøver eller andre vurderingssituasjoner, har jeg da vurderingsgrunnlag?
  – Ja, hvis eleven har vært tilstede i timene, er det ikke krav om at eleven skal ha deltatt på vurderingssituasjoner. Det er hvorvidt du har sett et bredt nok grunnlag til å kunne uttale deg om elevens kompetanse som er avgjørende. Hvis du kan si noe om elevens kompetanse i det store og hele (ikke nødvendigvis hvert kompetansemål) har du vurderingsgrunnlag. Dette er faglærers vurdering.
 2. Kan jeg vektlegge det eleven har vist tidligere?
  – Ja. Hvis eleven har vist kompetanse, har eleven vist kompetanse selv om den ikke nødvendigvis blir vist frem helt på slutten (f.eks. om en elev har mye fravær mot slutten av året. Det er anledning til å avslutte undervisning i deler av faget, men samtidig kan man ikke avslutte vurderingen. Det er elevens kompetanse til slutt som er avgjørende. Derfor vil det i mange tilfeller være behov for å finne ut hva eleven faktisk kan helt mot slutten av opplæringen. Eleven kan jo ha utviklet kompetanse uten å ha blitt undervist spesifikt i noe.
 3. Kan svømming elevene hadde i 8.trinn vektlegges i vurdering på 10.trinn?
  – Ja, kompetanse som er vist kan vektlegges. Men – det er sannsynlig at noen elever har utviklet svømme-/livredningskompetanse i løpet av to års tid, så man må ta høyde for dette og eventuelt legge til rette for at elever kan få vist kompetansen sin.
 4. Kan elever klage på karakteren?
  – Nei, elever har ikke rett til å klage på faglærers vurdering. Det kan kun klages på saksgangen, altså om føringene i vurderingsforskriftens 3.15. er fulgt.
 5. Hvis en elev har hatt mye fravær, kan vi ta en kapittelprøve eller lignende for å få vurderingsgrunnlag?
  – Nei, det vil ikke være tilstrekkelig. Eleven skal vise kompetanse på flere og varierte måter, og det er ikke anledning til å vurdere eleven ut fra kun deler av fagets kompetansemål.
 6. Kan elever kreve å få flere sjanser til å vise kompetansen sin?
  – Ja, elever skal få mulighet til å vise kompetansen sin, og læreren skal prøve å få et bredest mulig grunnlag for vurdering. Samtidig kan ikke elever bare be om å få vurderingssituasjoner hver uke for å få vist noe. Hvis elever ønsker å få vist kompetanse de mener de ikke har vist før skal faglærer legge til rette for det, men innenfor rimelige rammer.
 7. Er en faktaprøve et relevant vurderingsgrunnlag?
  – Nei, med mindre kompetansemålene spør spesifikt om at det er om eleven skal ha denne kunnskapen. Det er elevenes kompetanse som skal vurderes. Å undersøke hva elevene har av faktakunnskap kan likevel være viktig, fordi det gir informasjon om hva de nå vet slik at vi kan tilpasse undervisningen.
 8. Trenger jeg i en klagesak å dokumentere elevens kompetanse eller nivå gjennom å vise til prøver, innleveringer og lignende?
  – Nei, det avgjørende er at du kan beskrive elevens kompetanse, for eksempel med utgangspunkt i kjerneelementene.
 9. Er en terminprøve/heldagsprøve godt nok grunnlag for standpunkt, for eksempel i matematikk?
  – Nei, elevene skal få vise kompetansen sin på flere og varierte måter. En skriftlig prøver er derfor ikke nok. Den må minimum kombineres med andre måter å vurdere elevens kompetanse.
 10. Kan Statsforvalteren kreve at jeg viser til hvilke vurderinger eleven har fått underveis?
  – Nei, de kan kreve at man synliggjør hvordan forskriften er fulgt. Det betyr at du har vurdert elevens samlede kompetanse på slutten av opplæringen, at eleven har fått informasjon om hva som er vektlagt i vurderingen, at eleven har fått vist kompetansen sin på flere og varierte måter, og at kompetanse vist underveis også har blitt vektlagt.

Vurderingsgrunnlag?

I forbindelse med halvårsvurdering og sluttvurdering kommer det ofte en diskusjon om hvorvidt man har vurderingsgrunnlag for enkelte elever. Elever kan ha vært fraværende fra eller ikke deltatt i ulike formelle vurderingssituasjoner (prøver, høringer, fremføringer osv.) av ulike årsaker.

Slik jeg ser det er ikke fravær fra de formelle vurderingssituasjonene grunnlag for å ikke bli vurdert i et fag. Eleven skal vurderes ut fra de samlede kompetansemålene, og læreren plikter å skaffe seg et bredt vurderingsgrunnlag. Det vil si at kompetanse eleven viser gjennom samtale, oppgaveskriving, samarbeid med andre osv. skal være en del av vurderingsgrunnlaget. Man kan ikke kun basere seg på skriftlige prøver i et fag når man vil undersøke om man har vurderingsgrunnlag.
Veldig stort fravær fra både vurderingssituasjoner og undervisning kan slik jeg forstår det gi fare for manglende vurderingsgrunnlag i et fag. Elever har også plikt til å delta aktivt i undervisningen, slik at læreren får mulighet til å vurdere elevenes kompetanse. Hvis elever nekter å delta, levere inn oppgaver osv. vurderer jeg det som at eleven har valgt å ikke vise kompetanse innen dette temaet, utover det eleven har prestert muntlig.

Fare for manglende vurdering i fag skal også varsles så tidlig som mulig, slik at eleven har mulighet til å få vist frem kompetansen sin.

Samtidig kan det være vanskelig å vurdere en elevs kompetanse i faget hvis eleven har mye fravær eller av andre grunner ikke har deltatt mye i undervisning eller vurderingssituasjoner. Man må likevel ta utgangspunkt i sitt profesjonelle skjønn, og vurdere elevens kompetanse ut fra hva eleven har vist i ulike situasjoner. For å skaffe et bredere vurderingsgrunnlag kan det være nødvendig å legge til rette for flere vurderingssituasjoner, f.eks. oppgaver som kan gjøres hjemmefra eller fagsamtaler.
Dersom du har en sykdom eller annen tilstand som kan gjøre det vanskelig å gjennomføre ordinær skole, skal dessuten opplæringen tilpasses dine forutsetninger og behov (Opplæringslova § 1-2).

Hvis en elev har vært fraværende fra undervisningen i et helt emne, men ellers presterer høyt, har man en annen utfordring. Skal man da anta at denne eleven jevnt over presterer høyt, og helt sikkert ville gjort det hvis eleven bare hadde fulgt undervisningen i dette emnet? Jeg mener nei. Eleven kan selvfølgelig få en mulighet til å vise kompetanse innenfor emnet/kompetansemålene og få tid til å forberede seg til dette, men læreren må vurdere elevens kompetanse ut fra det som faktisk blir vist. Eleven har forøvrig rett på å vise en økt kompetanse i faget eller enkelte kompetansemål helt frem til sluttvurderingen slik at man alltid har mulighet til å opparbeide seg kompetanse på ulike områder.

For videregående skole er det innført en fraværsgrense på 10% som gjelder fra skoleåret 2016/17. Dette vil gjøre det lettere å vurdere objektivt om man har vurderingsgrunnlag eller ikke, mens selve fraværsgrensen er en annen diskusjon som går utover vurderingsdiskusjonen.

Kilder:

Endringer i vurderingsgrunnlaget i fag:
http://www.udir.no/Vurdering/Innhold-vurdering/Endringer-i-regelverket-om-vurdering/

Fraværsgrense i videregående skole:
http://www.udir.no/Vurdering/Innhold-vurdering/Fravarsgrense-fra-skolearet-2016-2017-/

Vurderingsforskriften:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/KAPITTEL_4#KAPITTEL_4